Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam

TNMT.2020.04.01
1690 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên;

2. Xây dựng được bộ tiêu chí xác định cảnh quan thiên nhiên có giá trị cần bảo tồn;

3. Đề xuất được chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Nội  dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Nội  dung 2: Đánh giá hiện trạng cảnh quan thiên nhiên và hiện trạng quản lý, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam

Nội  dung 3: Xây dựng và thử nghiệm áp dụng bộ tiêu chí xác định cảnh quan thiên nhiên có giá trị cần bảo tồn

Nội  dung 4: Nghiên cứu đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Bộ tiêu chí xác định cảnh quan thiên nhiên có giá trị cần bảo tồn;

3. Báo cáo thử nghiệm áp dụng bộ tiêu chí xác định các khu cảnh quan thiên nhiên có giá trị cần bảo tồn tại một khu vực được lựa chọn;

4. Bản kiến nghị các chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên;

5. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành.

01/10/2020
30 (tháng)
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
Cấp Bộ