Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về quản lý hoạt động lấn biển, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

TNMT.2021.01.05
1590 (triệu đồng)
Biển và hải đảo

1. Đánh giá được thực trạng việc tiến hành các dự án lấn biển và tình hình quản lý về các hoạt động có liên quan đến lấn biển tại Việt Nam.

2. Đúc rút được bài học kinh nghiệm quản lý các hoạt động lấn biển tại một số quốc gia trên thế giới và các điều ước quốc tế có liên quan đến hoạt động lấn biển.

3. Có được cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp quản lý các hoạt động lấn biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại Việt Nam

Nội dung 1: Tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động lấn biển tại một số quốc gia trên thế giới

Nội dung 2: Tổng hợp, phân tích, đánh giá các bài học kinh nghiệm về quản lý hoạt động lấn biển tại một số quốc gia trên thế giới và các điều ước quốc tế có liên quan

Nội dung 3: Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động lấn biển tại Việt Nam

Nội dung 4: Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng, thực thi các văn bản chính sách, pháp luật quản lý hoạt động lấn biển tại Việt Nam

Nội dung 5: Đề xuất một số nội dung quy định về quản lý hoạt động lấn biển tại Việt Nam

1. Báo cáo thực trạng việc tiến hành các dự án lấn biển và tình hình quản lý về các hoạt động có liên quan đến lấn biển tại Việt Nam.

2. Kinh nghiệm quản lý các hoạt động lấn biển tại một số quốc gia trên thế giới và các điều ước quốc tế có liên quan đến hoạt động lấn biển.

3. Dự thảo đề xuất một số nội dung trong quy định về hoạt động lấn biển.

4. 02 bài báo khoa học tạp chí chuyên nghành.

01/07/2021
12 (tháng)
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
Cấp Bộ
ThS. Trần Thị Liên
Nguyễn Thục Anh; Nguyễn Công Minh; Nguyễn Chí Công; Vũ Hồng Hà; Nguyễn Đình Toàn; Phan Thanh Tùng; Nguyễn Thị Thanh Nga; Nguyễn Quỳnh Trang