Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất các công cụ cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường cho báo chí giai đoạn mới

CS.2022.15
250 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1. Tổng quan hoạt động cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường cho các cơ quan thông tấn, báo chí;
2. Đề xuất các nhóm giải pháp trực tiếp phù hợp với đặc thù của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường cho các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, truyền thông phù hợp thời gian tới
 

1. Báo cáo tổng quan đánh giá kết quả hoạt động cung cấp thông tin báo chí về tài nguyên và môi trường thời gian vừa qua.
2. Các chuyên đề về cung cấp thông tin báo chí của các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Đề xuất công cụ điểm tin báo chí về tài nguyên và môi trường phù hợp với thời gian tới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động cung cấp thông tin báo chí.
 

01/01/2022
12 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Cơ sở