Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nước thải nuôi trồng thuỷ sản nhằm phát triển sinh kế bền vững của cộng đồng ven biển tại Hải Hậu, Nam Định.

CS.2022.14
220 (triệu đồng)
Môi trường

1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nước thải nuôi trồng thuỷ sản ven biển tại Hải Hậu, Nam Định;
2. Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nước thải nuôi trồng thuỷ sản nhằm phát triển sinh kế bền vững của cộng đồng ven biển tại Hải Hậu, Nam Đị
 

1. Báo cáo đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nước thải nuôi trồng thuỷ sản ven biển tại Hải Hậu, Nam Định;
2. Báo cáo đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nước thải nuôi trồng thuỷ sản nhằm phát triển sinh kế bền vững của cộng đồng ven biển tại Hải Hậu, Nam Định.
3. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện
4. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ;
5. 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
 

01/01/2022
12 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Cơ sở