Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số dao động khí hậu quy mô lớn vào dự báo khí hậu cho Việt Nam

TNMT.2021.02.05
1672 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Xác định được mối quan hệ giữa các dao động quy mô lớn của các yếu tố khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam;

2. Xác lập được bộ chỉ số dao động khí hậu quy mô lớn phục vụ dự báo khí hậu;

3. Xây dựng được các mô hình thống kê dự báo khí hậu ở Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ với các giao động khí hậu quy mô lớn.

1. Bộ số liệu các yếu tố khí hậu và hiện tượng cực đoan đến 2020 ở Việt Nam;

2. Bộ chỉ số dao động quy mô lớn phục vụ dự báo khí hậu cho Việt Nam;

3. Bộ mô hình thống kê dự báo khí hậu ở Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ với các giao động khí hậu quy mô lớn;

4. Quy trình dự báo khí hậu ở Việt Nam bằng mô hình thống kê giao động khí hậu quy mô lớn;

5. Kết quả dự báo thử nghiệm theo Quy trình dự báo khí hậu ở Việt Nam bằng mô hình thống kê giao động khí hậu quy mô lớn năm 2021 và 2022;

6. Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;

7. 01 bài báo quốc tế được đăng trong tạp chí có ISI/SCOPUS; 02 bài báo trong nước;

8. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
24 (tháng)
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Cấp Bộ
TS. Tạ Hữu Chỉnh