Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xác lập cơ chế cập nhật dữ liệu tài nguyên nước của toàn dân phục vụ kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về tài nguyên nước, phù hợp thời kỳ công nghệ 4.0 và chuyển đổi số quốc gia

CS.2022.5
220 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Xác lập được cơ chế cập nhật dữ liệu tài nguyên nước của toàn dân phục vụ kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về tài nguyên nước, phù hợp thời kỳ công nghệ 4.0 và chuyển đổi số quốc gia;
2. Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật, Nghị định về quản lý các hoạt động kiểm tra, giám sát pháp luật tài nguyên nước
 

1. Báo cáo xác lập cơ chế cập nhật dữ liệu tài nguyên nước của toàn dân phục vụ kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về tài nguyên nước, phù hợp thời kỳ công nghệ 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.
2. Đề xuất cụ thể về sửa đổi bổ sung Luật, Nghị định về quy định lý điều tra cơ bản lý tài nguyên nước phù hợp thời kỳ công nghiẹp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.
3. Báo cáo tổng hợp và tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 

01/01/2022
12 (tháng)
Cấp Cơ sở