Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

ĐTĐL.2021.07
1561 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo

1. Xây dựng quy định về tiêu chuẩn giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

2. Xây dựng và vận hành được hệ thống cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

1. Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề tài

- Thu thập, tổng hợp các tài liệu

- Xây dựng dự toán kinh phí

2. Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng tiêu chuẩn nhằm phát triển đội ngũ giảng viên

- Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm về xây dựng tiêu chuẩn và cơ sở dữ liệu nhằm phát triển đội ngũ giảng viên.

- Nghiên cứu vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng tiêu chuẩn và cơ sở dữ liệu nhằm phát triển đội ngũ giảng viên.

3. Nội dung 3: Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong nước về phát triển đội ngũ giảng viên.

- Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển đội ngũ giảng viên của một số hội nghề nghiệp chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong nước.

4. Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng, số lượng công chức, viên chức của ngành tài nguyên và môi trường: gồm 08 chuyên đề thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

5. Nội dung 5: Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường: gồm 08 chuyên đề thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

6. Nội dung 6: Đánh giá thực trạng hệ thống chương trình bồi dưỡng dành cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường: gồm 08 chuyên đề thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

7. Nội dung 7: Đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành tài nguyên và môi trường: gồm 08 chuyên đề thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

8. Nội dung 8: Nhu cầu phát triển đội ngũ giảng viên ngành tài nguyên và môi trường: gồm 08 chuyên đề thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

9. Nội dung 9: Đề xuất tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dành cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường: gồm 08 chuyên đề thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

10. Nội dung 10: Xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, báo cáo viên và giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường: gồm 04 chuyên đề

- Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các giải pháp kỹ thuật, công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, báo cáo viên và giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

- Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phục vụ việc tích hợp, trao đổi thông tin dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác như: cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ TN&MT; cơ sở dữ liệu chuyên gia nghiên cứu khoa học của Vụ KHCN, Bộ TN&MT.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, báo cáo viên và giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, báo cáo viên và giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

11. Nội dung 11: Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả của Đề tài

- Công việc 57: Xây dựng Báo cáo tóm tắt thực hiện đề tài

- Công việc 58: Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài

Để có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Nhóm thực hiện Đề tài dự kiến triển khai một số nội dung điều tra, khảo sát như sau:

12. Nội dung 12: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, báo cáo viên và giảng viêntham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường: dự kiến khảo sát tại 18 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước.

- Thiết kế phiếu điều tra

- Tổ chức họp và lấy ý kiến về dự thảo Phiếu điều tra

- Thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát tại một số địa phương (tại Sở Tài nguyên và Môi trường) và một số đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Xây dựng các báo cáo thực hiện kết quả điều tra, khảo sát./.

1. Báo cáo về cơ sở khoa học phục vụ xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia, giảng viên, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

2. Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng quy định về tiêu chuẩn giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường (cho 9 lĩnh vực)

3. Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt danh sách đội ngũ  cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia, giảng viên, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường (cho 9 lĩnh vực)

4. Hệ thống cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

5. 02 Bài báo khoa học

01/01/2021
21 (tháng)
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Cấp Bộ
Nguyễn Thị Thủy