Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo sớm nguồn nước mùa cạn và nguy cơ hạn hán cho Đồng bằng sông Cửu Long

TNMT.2020.02.02
1700 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Xây dựng được hệ thống cảnh báo sớm với thời đoạn 03 đến 06 tháng nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long;

2. Cảnh báo sớm được nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

1. Công nghệ cảnh báo sớm với thời đoạn 03 đến 06 tháng nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long;

2. Hướng dẫn sử dụng công nghệ cảnh báo sớm với thời đoạn 03 đến 06 tháng nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long;

3. Kết quả áp dụng thử nghiệm cảnh báo sớm
nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai
hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2022;

4. Các sản phẩm công bố và đào tạo;

5. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt.

01/06/2020
24 (tháng)
Viện Khoa học tài nguyên nước
Cấp Bộ
Trần Đức Thiện