Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải phục vụ công tác quản lý môi trường lưu vực sông.

TNMT.2019.04.01
1674 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xây dựng được hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải; 
2. Thử nghiệm thành công hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải; 
3. Đề xuất các giải pháp áp dụng nhân rộng.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan

Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng, xác định và thu thập số liệu bổ sung

Nội dung 3: Xây dựng mô hình chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải

Nội dung 4: Xây dựng và thử nghiệm hệ thống dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường nước

 

1. Mô hình và Hệ thống dự báo, cảnh báo chất lượng nước sông thị vải đủ độ tin cây, kịp thời  phục vụ quản lý môi trường lưu vực sông (mô hình chất lượng nước, mô hình lan truyền ô nhiễm nước mặt, mô hình quan trắc chỉ thị sinh học);
2. Bộ cơ sở dữ liệu  (viễn thám, thống kê nguồn thải, chất lượng môi trường nước, mô hình thủy động lực); 
3. Kiến nghị giải pháp triển khai và nhân rộng;  
4. 02 bài đăng tạp chí khoa học.

10/10/2020
24 (tháng)
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam
Cấp Bộ
TS. Lê Hoài Nam
PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân; TS. Nguyễn Hoàng Anh; PGS. TS. Trần Ngọc Anh; TS. Nguyễn Văn Hồng; ThS. Kỷ Văn Thành; ThS. Lương Duy Hà; ThS. Đặng Thiên Hưng; ThS. Đồng Thị Minh Hậu