Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thử nghiệm tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

CS.2022.10
220 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo

1. Xây dựng được quy trình xây dựng, sử dụng và quản lý hệ thống thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong phù hợp với cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường
2. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở đào tạo trên nền tảng công nghệ thông tin
3. Thử nghiệm thành công hệ thống quản lý thông tin tại trường ĐH TN&MT HN phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của trường ĐH TN&MT HN
 

1. Tài liệu phân tích đặc tả quy trình xây dựng, sử dụng và quản lý hệ thống thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong phù hợp với cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường;
2. Tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý dữ liệu về đảm bảo chất lượng cho các cơ sở đào tạo trưc thuộc bộ TN&MT;
3. Hệ thống quản lý thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở đào tạo trên nền tảng công nghệ thông tin;
4. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ;
5. 01 bài báo trên tạp chí chuyên ng
 

01/01/2022
12 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Cơ sở