Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng nội dung, phương pháp và quy trình điều tra ĐCTV-ĐCCT liên quan đến một số dạng tai biến địa chất.

NVTX.2021.03.05
804 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

- Nâng cao năng lực điều tra, nghiên cứu về lĩnh vực Địa chất thủy văn và Địa chất công trình;
- Nghiên cứu xây dựng nội dung, phương pháp và quy trình điều tra ĐCTV-ĐCCT liên quan đến một số dạng tai biến địa chất;
- 01 Bài báo về nội dung nghiên cứu
 

Nội dung 1: Tổng hợp, thu thập báo cáo, tài liệu, số liệu về nội dung nghiên cứu

Nội dung 2: Nghiên cứu, luận giải trên cơ sở khoa học và thực tiễn sự sụt lún mặt đất khu vực nghiên cứu liên quan đến các yếu tố ĐCTV và ĐCCT
Nội dung 3: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung 4: Viết bài báo khoa học có liên quan với nội dung nghiên cứu.
 

 

26/05/2023
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Hồng Quang
KS.Nguyễn Trọng Hiền; KS.Nguyễn Quốc Hiệp; KS.Bùi Mạnh Cường; KS.Bùi Văn Phòng; ThS.Tống Thị Thu Hà; ThS.Đặng Thị Huyền; ThS.Phạm Thị Thu Hà; ThS.Trần Trọng Thắng