Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng Quy định kỹ thuật lắp đặt và quan trắc lưu lượng nước sông bằng thiết bị tự động theo nguyên lý không tiếp xúc.

CS.2022.2
200 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

Xây dựng được Quy định kỹ thuật lắp đặt và quan trắc lưu lượng nước sông bằng thiết bị tự động theo nguyên lý không tiếp xúc trên cơ sở khoa học thực tiễn được luận giải phù hợp với thực tế ở Việt Nam
 

1. Báo cáo về cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Quy định kỹ thuật lắp đặt và quan trắc lưu lượng nước sông bằng thiết bị tự động theo nguyên lý không tiếp xúc;
2. Bản Dự thảo Quy định kỹ thuật lắp đặt và quan trắc lưu lượng nước sông bằng thiết bị tự động theo nguyên lý không tiếp xúc;
3. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
4. 01 bài báo đăng trên tạp chí KTTV
 

01/01/2022
12 (tháng)
Cấp Cơ sở