Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy định quản lý hoạt động tháo khô tầng chứa nước

CS.2022.4
200 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Đánh giá được tác động của hoạt động tháo khô mỏ, tháo khô tầng chứa nước trong xây dựng đến nguồn nước;
2. Đề xuất được nội dung, giải pháp cụ thể nhằm quản lý hiệu quả về hoạt động tháo khô mỏ, tháo khô tầng chứa nước trong xây dựng
 

1. Báo cáo đánh giá tác động của hoạt động tháo khô mỏ, tháo khô tầng chứa nước trong xây dựng đến nguồn nước.
2. Đề xuất cụ thể về sửa đổi bổ sung Luật, Nghị định về quản lý hoạt động tháo khô mỏ, tháo khô tầng chứa nước trong xây dựng
3. Báo cáo tổng hợp và tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ
 

01/01/2022
12 (tháng)
Cục Quản lý Tài nguyên nước
Cấp Cơ sở