Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý trực tuyến các phòng thí nghiệm thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

CS.2022.9
230 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo

1. Xây dựng được phần mềm quản lý trực tuyến các hoạt động và trang thiết bị các phòng thí nghiệm thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
2. Hoàn thiện bổ sung được một số quy trình thao tác chuẩn sử dụng, vận hành thiết bị phân tích hiện đại tại các phòng thí nghiệm trực thuộc Trường ĐHTN&MT Hà Nội
 

1. 05 Quy trình thao tác chuẩn sử dụng, vận hành thiết bị phân tích hiện đại tại các phòng thí nghiệm Trường ĐHTN&MT Hà Nội;
2. 01 hệ thống quản lý trực tuyến các phòng thí nghiệm phù hợp với quy định của ISO 17025:2017;
3. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ;
4. 01 bài báo trong nước
 

01/01/2022
12 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Cơ sở