Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xử lý phenol trong nước bằng công nghệ quang điện hóa

CS.2022.12
150 (triệu đồng)
Môi trường

1. Tổng hợp được vật liệu xúc tác quang TiO2/than hoạt tính;
2. Xử lý được phenol trong nước bằng kỹ thuật quang điện hóa.
 

1. Mẫu vật liệu TiO2/than hoạt tính (lớn hơn 50 g);
2. Mô hình tế bào quang điện hóa (dung tích > 1 lít);
3. Quy trình tổng hợp vật liệu, xử lý phenol trong nước;
4. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ;
5. 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
 

01/01/2022
12 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Cơ sở