Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng khung báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước (chỉ tiêu 6.5.1) và áp dụng thử nghiệm cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

NVTX.2021.02.02
542 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Xây dựng được khung báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước (chỉ tiêu 6.5.1).
2. Xây dựng được báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
 

Nội dung 1: Tổng quan và thu thập dữ liệu về quản lý tổng hợp tài nguyên nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nội dung 1.1: Tổng quan về mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc
Nội dung 1.2: Tổng quan các báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên thế giới
Nội dung 1.3: Tổng quan về quản lý tổng hợp tài nguyên nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nội dung 1.4: Thu thập dữ liệu về quản lý tổng hợp tài nguyên nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nội dung 2: Xây dựng khung báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước (chỉ tiêu 6.5.1) và áp dụng thử nghiệm cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nội dung 2.1: Xây dựng khung báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước (chỉ tiêu 6.5.1)
Nội dung 2.2: Xây dựng báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học tài nguyên nước
TXTCN