Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng mô hình dự báo sự thay đổi diện tích lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của ngập lụt ở khu vực An Giang - Đồng Tháp

CS.2022.13
150 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

Xây dựng được mô hình dự báo sự thay đổi diện tích lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của ngập lụt ở khu vực An Giang - Đồng Tháp bằng công nghệ viễn thám và GIS
 

1. Bộ dữ liệu diện tích lớp phủ bề mặt tại các thời điểm thực nghiệm;
2. Mô hình dự báo sự thay đổi diện tích lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của ngập lụt ở khu vực An Giang;
3. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ;
4. 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành.

01/01/2022
12 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Cơ sở