Thông tin nhiệm vụ

09-03/ĐC: THỬ NGHIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI VÀ CÁC ĐẢO VIỆT NAM BẰNG CÁC PHẦN MỀM HIỆN CÓ

09-03/ĐC
0 (triệu đồng)
Đất đai
- CHƯƠNG 1: CÁC ĐƠN VỊ LÃNH THỔ HÀNH CHÍNH, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẢN ẢNH CỦA BẢN ĐỒ - CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT ĐỂ PHẢN ẢNH, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÁC ĐƠN VỊ LÃNH THỔ HÀNH CHÍNH - CHƯƠNG 3: NHỮNG THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
01/01/2002
0 (tháng)
Cấp tỉnh
PTS. Nguyễn Thơ Các