Thông tin nhiệm vụ

Đặc điểm trầm tích và lịch sử phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong Holocen.

NVTX.2020.03.04
803 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
I. Mục tiêu 1. Nghiên cứu tổng hợp đặc điểm phân bố, tướng trầm tích của các thành tạo trầm tích Holocen khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; 2. Xây dựng lại lịch sử tiến hóa trầm tích trong Holocen đồng bằng Sông Cửu Long trong mối liên quan với dao động mực nước biển và hoạt động tân kiến tạo; 3. Nâng cao năng lực chuyên môn. II. Nhiệm vụ: 1. Thu thập, tổng hợp và đánh giá các tài liệu hiện có về trầm tích, địa chấn, địa tầng lỗ khoan...ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; 2. Thu thập, tổng hợp và đánh giá các tài liệu hiện có về biến đổi khí hậu và hoạt động tân kiến tạo trong Holocen ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; 3. Thu thập, tổng hợp các phương pháp nghiên cứu tiến hóa trầm tích; 4. Tổng hợp phân tích, xây dựng các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp.
Nội dung 1: Tổng hợp, xử lý, đánh giá về đặc điểm trầm tích Holocen khu vực đồng bằng Sông Cửu Long Nội dung 2: Tổng hợp, xử lý, đánh giá về hoạt động tân kiến tạo và biến đổi khí hậu trong Holocen khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung 3: Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến Lịch sử tiến hóa trầm tích trong Holocen đồng bằng Sông Cửu Long trong mối liên quan với dao động mực nước biển và hoạt động tân kiến tạo Nội dung 4: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu: Nội dung 5: Tổng hợp tài liệu để viết và đăng bài báo.
03/05/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Hồ Hữu Hiếu
Tiến sỹ Hồ Hữu Hiếu Thạc sỹ Công Thị Diệp; Thạc sỹ Nguyễn Văn Tuấn; Thạc sỹ Bùi Thanh Vân; Thạc sỹ Phạm Diệu Linh; Kỹ sư Cao Thị Thúy Bình; Cử nhân Phạm Việt Hà; Kỹ sư Phạm Việt Hòa; Thạc sỹ Trần Văn Hải; Thạc sỹ Nguyễn Thị Ly Ly; Thạc sỹ Trần Văn Nghị;