Thông tin nhiệm vụ

Đánh giá hiện trạng tiềm lực, đề xuất giải pháp phát triển khoa học công nghệ của bộ tài nguyên và môi trường đến năm 2010.

TNMT.2003-2006.03.01
0 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Đánh giá hiện trạng tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm nghiên cứu, ứng dụng, triển khai) của các lĩnh vực trong Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quản lý đất đai, Đo đạc bản đồ, Môi trường, Địa chất khoáng sản, Khí tượng thuỷ văn và Tài nguyên nước, kể cả các Sở tài nguyên và Môi trường của các địa phương), trong đó tập trung các vấn đề chính sau: + Đánh giá hiệu quả của công tác nghiên cứu KHCN từ năm 1996 đến nay; + Lực lượng, trình độ đội ngũ nghiên cứu KHCN ; + Năng lực nghiên cứu KHCN của các tổ chức hoạt động KHCN. 2. Đề xuất một số giải pháp phát triển khoa học và Công nghệ của Bộ. 3. Bước đầu xác lập các luận cứ khoa học để xây dựng các chính sách quản lý và chiến lược phát triển KH&CN của Bộ TN&MT.
Nội dung 1: Điều tra tình hình hoạt động KHCN: Thực trạng triển khai và kết quả thực hiện các đề tài, dự án KHCN thuộc các lĩnh vực Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất Khoáng sản, Khí tượng thuỷ văn, Tài nguyên nước, Đo đạc Bản đồ; các chuyên đề đặc thù khác... Nội dung 2: Thống kê đội ngũ và trình độ của các cán bộ tham gia vào nghiên cứu triển khai ứng dụng KHCN. Nội dung 3: Tìm hiểu nắm bắt năng lực nghiên cứu và triển khai, hiện trạng thiết bị KHCN đã và đang được sử dụng trong các lĩnh vực điều tra cơ bản của Bộ (Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản, Khí tượng thuỷ văn, Đo đạc và Bản đồ và Tài nguyên nước). Nội dung 4: Tìm hiểu tình hình và mức độ đầu tư cho nghiên cứu, triển khai và ứng dụng KHCN ở các đơn vị nói riêng và của các lĩnh vực thuộc Bộ nói chung Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả và những tồn tại qua triển khai thực hiện các đề tài, dự án. Nội dung 6: Tổng hợp đánh giá, tìm hiểu, điều tra quy hoạch phát triển KHCN của các đơn vị thuộc Bộ (đối tượng nghiên cứu, con người và năng lực nghiên cứu, triển khai, trang thiết bị cần thiết, kinh phí đầu tư, cơ chế chính sách...). Nội dung 7: Nghiên cứu để đề xuất một số giải pháp hợp lý, định hướng cho việc phát triển KHCN trong tất cả các lĩnh vực, trong đó ưu tiên các lĩnh vực, chuyên đề có ý nghĩa phục vụ cho mục tiêu chung của công tác điều tra cơ bản và mục tiêu quản lý nhà nước của Bộ.
1. Điều tra tình hình hoạt động KHCN: Thực trạng triển khai và kết quả thực hiện các đề tài, dự án KHCN thuộc các lĩnh vực Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất Khoáng sản, Khí tượng thuỷ văn, Tài nguyên nước, Đo đạc Bản đồ; các chuyên đề đặc thù khác... 2. Thống kê đội ngũ và trình độ của các cán bộ tham gia vào nghiên cứu triển khai ứng dụng KHCN. 3. Tìm hiểu nắm bắt năng lực nghiên cứu và triển khai, hiện trạng thiết bị KHCN đã và đang được sử dụng trong các lĩnh vực điều tra cơ bản của Bộ (Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản, Khí tượng thuỷ văn, Đo đạc và Bản đồ và Tài nguyên nước). 4. Tìm hiểu tình hình và mức độ đầu tư cho nghiên cứu, triển khai và ứng dụng KHCN ở các đơn vị nói riêng và của các lĩnh vực thuộc Bộ nói chung 5. Đánh giá hiệu quả và những tồn tại qua triển khai thực hiện các đề tài, dự án. 6. Tổng hợp đánh giá, tìm hiểu, điều tra quy hoạch phát triển KHCN của các đơn vị thuộc Bộ (đối tượng nghiên cứu, con người và năng lực nghiên cứu, triển khai, trang thiết bị cần thiết, kinh phí đầu tư, cơ chế chính sách...). 7. Nghiên cứu để đề xuất một số giải pháp hợp lý, định hướng cho việc phát triển KHCN trong tất cả các lĩnh vực, trong đó ưu tiên các lĩnh vực, chuyên đề có ý nghĩa phục vụ cho mục tiêu chung của công tác điều tra cơ bản và mục tiêu quản lý nhà nước của Bộ.
01/01/2003
24 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cấp Bộ
TS. Nguyễn Linh Ngọc
TS. Mai Trọng Tú KS. Lê Văn Hiền ThS. Tống Tiến Định TS. Nguyễn Văn Hải TS. Nguyễn Đắc Đồng ThS. Đoàn Thế Hùng TS. Đỗ Trọng Sự TS. Nguyễn Lê Tâm TS. Nguyễn Đức Thắng KS. Đào Xuân Bái ThS. Lâm Thị Hà Bắc TS. Đỗ Tử Chung TS. Lê Anh Dũng