Thông tin nhiệm vụ

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 ngành tài nguyên và môi trường

ĐTĐL.2020.02
1872 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo

1.  Đề xuất được cơ sở khoa học về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT);
2. Đề xuất được cơ sở khoa học vềxây dựng định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành TN&MT giai đoạn 2021-2030.
3. Đánh giá được kết quả thực hiện Chiến lược KH&CN giai đoạn 2011- 2020 trong ngành TN&MT và xác định được những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế của các kết quả đạt được.
4 Đề xuất được định hướng phát triển về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành TN&MT phù hợp với đặc điểm của ngành và đặc thù của từng lĩnh vực trong ngành.

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN trong ngành TN&MT
Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học về xây dựng định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN và ĐMST) trong ngành TN&MT
Nội dung 3: Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 của ngành TN&MT

Nội dung 4: Đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành TN&MT giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

01/10/2020
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Đặng Thị Phương Hà
TS. Nguyễn Sỹ Linh; TS. Mai Thanh Dung; TS. Lại Văn Mạnh; TS. Kim Thị Thúy Ngọc; ThS. Hoàng Thanh Hương; TS. Hoàng Hồng Hạnh; TS. Đặng Trung Tú; ThS. Phạm Thị Minh Thủy; TS. Nguyễn Tùng Lâm;