Thông tin nhiệm vụ

Địa tầng các trầm tích Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc và khoáng sản liên quan.

NVTX.2020.03.03
499 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Làm sáng tỏ đặc điểm, trật tự địa tầng Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc. 2. Đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan đến các trầm tích Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc. 3. Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ Phòng Cổ sinh và Địa tầng.
Nội dung 1: Tổng hợp, phân tích, các tài liệu địa chất ở đới Tây Việt Bắc. Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá các phân vị địa tầng Paleozoi ở khu vực đới Tây Việt Bắc. Nội dung 3: Nghiên cứu tiềm năng khoáng sản liên quan với các trầm tích Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc. Nội dung 4: Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Nội dung 5: Tổng hợp, xây dựng báo các kết quả nâng cao năng lực nghiên cứu của Phòng Cổ sinh và Địa tầng Nội dung 6: Viết bài báo gửi đăng trên tập san của Viện ĐCKS hoặc trên tạp chí chuyên ngành
03/05/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Đức Phong
Tiến sỹ Nguyễn Đức Phong; Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Nhung; Thạc sỹ Nguyễn Thị Thuỷ; Kỹ sư Đinh Công Tiến; Cử nhân Nguyễn Hữu Mạnh; Kỹ sư Lê Văn Hà; Kỹ sư Nguyễn Đức Thái;