Thông tin nhiệm vụ

Điều tra nghiên cứu xã hội học về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư

TNMT.2002.01.41
0 (triệu đồng)
Đất đai

1. Tổng hợp phân tích đánh giá những mặt tích cực tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng về đất đai, tài sản gắn liền với đất và chính sách tái định cư. Xác định nguyên nhân cơ bản của những mặt tiêu cực làm hạn chế hiệu quả của việc áp dụng chính sách và ảnh hưởng của nó đối với quá trình và quy luật phát triển của đời sống xã hội trong nền kinh tế thị trường 2. Nhằm đưa ra những luận cứ phù hợp trong việc xây dựng chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư đạt hiệu quả cao, tăng cường củng cố công tác quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đề xuất các giải pháp bảo đảm cho việc thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư đạt hiệu quả cao, tăng cường củng cố công tác quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật.

Nội dung 1: Tổng quan về kế hoạch sử dụng đất đai trong pháp luật Việt Nam Nội dung 2: Cơ sở khoa học của việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm Nội dung 3: Điều tra khảo sát một số địa bàn đặc trưng về sử dụng đất: tỉnh Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Yên, tỉnh Thái Bình.

1. Tổng hợp phân tích đánh giá những mặt tích cực tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng về đất đai, tài sản gắn liền với đất và chính sách tái định cư. Xác định nguyên nhân cơ bản của những mặt tiêu cực làm hạn chế hiệu quả của việc áp dụng chính sách và ảnh hưởng của nó đối với quá trình và quy luật phát triển của đời sống xã hội trong nền kinh tế thị trường. 2. Đưa ra những luận cứ phù hợp trong việc xây dựng chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đề xuất các giải pháp bảo đảm cho việc thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư đạt hiệu quả cao, tăng cường củng cố công tác quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật.

01/01/2002
0 (tháng)
Cấp Bộ
Cử nhân Đặng Thái Sơn
KS. Nguyễn Khải KS. Đào Văn Dinh TS. Nguyễn Văn Lạng KS. Đào Xuân Bái KTS. Nguyễn Lân Ngọc KS. Mai Xuân Long