Thông tin nhiệm vụ

Luận chứng, tính toán địa chất thuỷ văn để xác định ranh giới mỏ nước khoáng và phân chia đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng.

TNMT.2003-2006.03.02
0 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Luận chứng địa chất thuỷ văn các chỉ tiêu xác định ranh giới mỏ nước khoáng; 2. Luận chứng địa chất thuỷ văn các chỉ tiêu xác định ranh giới các đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng; 3. Chỉ dẫn phương pháp xác định ranh giới mỏ nước khoáng và ranh giới các đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng; 4. Dự thảo Quy định xác định ranh giới mỏ nước khoáng và các đới phòng hộ vệ sinh.
Nội dung 1: Phân tích, tổng hợp các công trình nghiên cứu ở trên thế giới và trong nước về hai vấn đề phân chia ranh giới mỏ nước khoáng và đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng. Nội dung 2: Nghiên cứu và phân chia các mỏ nước khoáng theo nguồn gốc thành tạo. Nội dung 3: Nghiên cứu các cấu trúc, thành phần thạch học, đặc điểm thuỷ địa hoá, thủy động lực để xác định ranh giới mỏ nước khoáng. Nội dung 4: Nghiên cứu quá trình di chuyển của vi khuẩn và thành phần hoá học trong nước dưới đất. Nội dung 5: Đề xuất phương pháp tính đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng. Nội dung 6: Xác định những nguyên tắc cơ bản xác định ranh giới mỏ và phân chia đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng.
1. Phân tích, tổng hợp các công trình nghiên cứu ở trên thế giới và trong nước về hai vấn đề phân chia ranh giới mỏ nước khoáng và đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng. 2. Nghiên cứu và phân chia các mỏ nước khoáng theo nguồn gốc thành tạo. 3. Nghiên cứu các cấu trúc, thành phần thạch học, đặc điểm thuỷ địa hoá, thủy động lực để xác định ranh giới mỏ nước khoáng. 4. Nghiên cứu quá trình di chuyển của vi khuẩn và thành phần hoá học trong nước dưới đất. 5. Đề xuất phương pháp tính đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng. 6. Xác định những nguyên tắc cơ bản xác định ranh giới mỏ và phân chia đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng.
01/01/2003
24 (tháng)
Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia
Cấp Bộ
GS.TS. Đặng Hữu Ơn
CN.Vũ Thị Thu Hoài KS. Đỗ Thị Hương Lan KS. Phạm Hồng Phong ThS. Đỗ Dương Quảng KS. Đỗ Cao Cường