Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu phát triển mô hình nghiệp vụ tích hợp khí tượng, thuỷ văn, địa chất để cảnh báo sớm (trước 6 đến 24 giờ) tai biến trượt lở đất, lũ quét trong các trường hợp thời tiết cực đoan - áp dụng thí điểm cho 3 khu vực đặc trưng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất (Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam)

TNMT.2022.06.01
(triệu đồng)
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, mã số: TNMT.06/21-25

a. Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao năng lực cảnh báo để cảnh báo sớm tai biến trượt lở đất, lũ quét trong các trường hợp thời tiết cực đoan khu vực vùng núi

b. Mục tiêu cụ thể

- Xác định được cơ chế phát sinh hiện tượng lũ quét, trượt lở đất ở các khu vực nguy cơ cao trên cơ sở phân tích tổ hợp các yếu tố mưa, dòng chảy, địa chất;

- Phát triển được bộ mô hình tích hợp khí tượng, thủy văn, địa chất để cảnh báo sớm tai biến trượt lở đất, lũ quét trước 6 đến 24 giờ;

- Xây dựng được qui trình nghiệp vụ; áp dụng thử nghiệm hệ thống trong chế độ nghiệp vụ cảnh báo sớm tai biến trượt lở đất, lũ quét cho một số khu vực trung du miền núi thường xuyên xảy ra lũ quét;

- Áp dụng thí điểm mô hình và quy trình cảnh báo cho 3 khu vực đặc trưng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất (Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam).

(1) Báo cáo cơ sở khoa học về cơ chế phát sinh hiện tượng lũ quét, trượt lở đất ở các khu vực nguy cơ cao trên cơ sở phân tích tổ hợp các yếu tố mưa, dòng chảy, địa chất;

(2) Bộ mô hình tích hợp khí tượng, thủy văn, địa chất để cảnh báo sớm tai biến trượt lở đất, lũ quét trước 6 đến 24 giờ;

(3) Qui trình nghiệp vụ và kết quả áp dụng thử nghiệm hệ thống trong chế độ nghiệp vụ cảnh báo sớm tai biến trượt lở đất, lũ quét cho một số khu vực trung du miền núi thường xuyên xảy ra lũ quét trong 1 mùa mưa lũ;

(4) Bộ tài liệu hướng dẫn công tác cảnh báo sớm và thay đổi sử dụng đất cho khu vực nghiên cứu thử nghiệm;

(5) Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm mô hình và quy trình cảnh báo cho 3 khu vực đặc trưng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất (Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam).

(6) Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

(7) 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

(8) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

08/06/2021
0 (tháng)