Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lí luận và đề xuất định hướng cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề

NVTX.2022.10.01
638 (triệu đồng)
Lĩnh vực khác

Tổng hợp, làm rõ cơ sở lý luận về huy động nguồn lực bảo vệ môi trường làng nghề, từ đó đề xuất định hướng cơ chế huy động nguồ lực tại chỗ tham gia xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề phù hợp cho Việt Nam

Nội dung 1: Xây dựng Thuyết minh

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở lý luận về huy động nguồn lực trong bảo vệ môi trường ở các làng nghề

Nội dung 3: Đề xuất định hướng xây dựng cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề

 

 

- 04 báo cáo, 01 bài báo trong nước

04/05/2023
12 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
TXTCN