Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước

TNMT.2022.03.10
3497 (triệu đồng)
Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế và chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường, xử lý chất thải giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.03/21-25

1. Tổng quan được công nghệ chế tạo và sử dụng các loại giàn khoan nông trên biển;

2. Lựa chọn được cấu hình tối ưu cho loại giàn khoan tự nâng phục vụ nghiên cứu, điều tra và khảo sát tài nguyên môi trường triển;

3. Thiết kế, chế tạo được giàn khoan biển tự nâng với độ sâu hoạt động đến 30 m nước đáp ứng yêu cầu thực hiện các nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển.

1. Báo cáo tổng quan được công nghệ chế tạo và sử dụng các loại giàn khoan nông trên biển;

2. Báo cáo cơ sở khoa học để lựa chọn cấu hình tối ưu cho loại giàn khoan tự nâng phục vụ nghiên cứu, điều tra và khảo sát tài nguyên môi trường triển;

3. Thiết kế chế tạo 01 giàn khoan biển nông với các chỉ tiêu:

3.1 Độ sâu hoạt động đến 30 m nước;

3.2. Sức nổi >60 tấn;

3.3. Diện tích làm việc > 60m2;

3.4. Hệ thống nâng giàn thủy lực;

3.5. Bộ bản vẽ thiết kế giàn khoan;

3.6. Quy trình lắp đặt, sử dụng giàn khoan;

4. Báo cáo kết quả khoan thử nghiệm trên vùng biển (thiết đồ và mẫu khoan);

5. Đăng ký SHTT;

6. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

7. 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành

8. Đào tạo: 01 thạc sỹ.

01/01/2022
24 (tháng)
Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển
Cấp Bộ