Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và viễn thám phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất

TNMT.2023.04.05
2600 (triệu đồng)
Viễn thám

1. Xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất phương pháp, quy trình công nghệ giám sát quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo và viễn thám;

2. Thực nghiệm giám sát kế hoạch sử dụng đất bằng phương pháp, quy trình được xây dựng trong đề tài tại tỉnh Nam Định.

1. Báo cáo cơ sở khoa học, thực tiễn giám sát quy hoạch sử dụng đất bằng trí tuệ nhận tạo và viễn thám;

2. Báo cáo đề xuất phương pháp giám sát quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo và viễn thám;

3. Quy trình công nghệ giám sát quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở ứng dụng AI và viễn thám đa thời gian;

4. Phần mềm trích xuất thông tin sử dụng đất từ ảnh viễn thám đa thời gian;

5. Kết quả giám sát quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định;

6. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;

7. 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trong nước.

01/01/2023
24 (tháng)
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám
Cấp Bộ