Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu “hệ thống gps đo vẽ bản đồ” và khả năng ứng dụng trong công tác thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính

TNMT.2002.01.01
0 (triệu đồng)
Đất đai

Khai thác khả năng của thiết bị GPS trong các ứng dụng thành lập bản đồ địa hình, thành lập bản đồ địa chính.

Tìm hiểu khả năng ứng dụng đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ trung bình, ứng dụng thiết bị GPS trong thành lập bản đồ địa chính

01/01/2002
0 (tháng)
Cấp Bộ
KS. Nguyễn Trinh Sơn
TS. Trần Hồng Quang KS. Lương Ngọc Thanh KS. Vũ Tiến Quang KS. Nguyễn Hồng Việt KS. Phạm Hồng Phấn