Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tới sinh kế của người bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện đời sống, việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi.

CS.2002-2009.01.09
0 (triệu đồng)
Đất đai
1. Đánh giá thực trạng và tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng của đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tới việc làm và điều kiện sống của người bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 2. Đề xuất một số nhóm giải pháp góp phần cải thiện đời sống, việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nội dung 1: Tổng quan một số vấn đề về thu hồi đất nông nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi. Nội dung 2: Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng của đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và tác động của nó tới việc làm và điều kiện sống của người có đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất một số nhóm giải pháp góp phần cải thiện đời sống, việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
01/01/2002
12 (tháng)
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Cấp Cơ sở
Đỗ Thị Yến Ngọc
KS. Phạm Thị Thịnh KS. Trịnh Quốc Huy ThS. Phạm Đăng Khoa KS. Lưu Tiến Bình ThS. Nhâm Thị Lan Hương KS. Nguyễn Thị Ý Nhi