Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu biến tính vermiculite làm vật liệu hấp phụ ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường

TNMT.2024.05.09
2000 (triệu đồng)
Môi trường

1. Chế tạo được vật liệu đa hấp phụ trên cơ sở khoáng vô cơ vermiculite.
2. Đánh giá được khả năng hấp phụ, xử lý ô nhiễm môi trường đối với các loại hóa chất axit, bazo, hợp chất hữu cơ và các hóa chất độc hại khác.
 

1. Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm vật liệu hấp phụ hóa chất trên cơ sở khoáng vô cơ vermiculite;
2. Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hóa chất trên cơ sở khoáng vô cơ vermiculite;
3. 50 kg vật liệu hấp phụ hóa chất đạt chỉ tiêu chất lượng chủ yếu sau:
+ Màu sắc: màu nâu nhạt, không mùi;
+ Dạng sản phẩm: hạt xốp;
+ Kích thước hạt: 0.5 - 5 mm;
+ Diện tích bề mặt ≥ 8 m2/g;
+ Tổng thể tích xốp: 5 - 8 cm3/g;
+ Trọng lượng riêng: < 0.15 g/cm3;
+ Dung lượng hấp phụ dung môi độc hại (phenol, 2- nitrotoluene…): 6 - 8 g/g vật liệu;
+ Dung lượng hấp phụ các loại axit, bazo độc hại: 2 - 4 g/g vật liệu;
+ Dung lượng hấp phụ đối một số loại dầu: 5 - 7 g/g vật liệu;

+ Khả năng thu hồi 80% sau 5 chu kỳ sử dụng.
4. Hệ thống thiết bị chế tạo vật liệu đa hấp thụ hóa chất kèm theo bản vẽ quy mô pilot:
+ Công suất: 1 kg/mẻ, 2-4 mẻ/ngày;
+ Công nghệ sản xuất: Gián đoạn (theo mẻ).
5. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;
6. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;
7. Đào tạo 01 Thạc sĩ.
 

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ