Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu các thành tạo magma granitoid phức hệ Hải Vân khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng và khoáng sản liên quan

NVTX.2020.03.10
1010 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Nghiên cứu các thành tạo magma granitoid phức hệ Hải Vân khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng và khoáng sản liên quan.
Nội dung 1: Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu về các thành tạo magma granitoid phức hệ Hải Vân khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng. Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật của các đá magma granitoid phức hệ Hải Vân khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng Nội dung 3: Thu thập, tổng hợp tài liệu về đặc điểm địa hóa, đồng vị, tuổi thành tạo và bối cảnh hình thành các thành tạo magma granitoid phức hệ Hải Vân khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng Nội dung 4: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu về các thành tạo magma granitoid phức hệ Hải Vân khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng và khoáng sản liên quan Nội dung 5: Viết bài báo khoa học
04/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Văn Nam
Tiến sỹ Nguyễn Văn Nam; Thạc sỹ Nguyễn Đức Chính; Kỹ sư Hoàng Thị Loan; Kỹ sư Lê Đình Cương; Thạc sỹ Nguyễn Thị Xuân; Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Thạc sỹ Nguyễn Thanh Hương; Thạc sỹ Bùi Thế Anh; Thạc sỹ Nguyễn Chí Thực Kỹ sư Nguyễn Đình Triệu; Thạc sỹ Lưu Văn Thắng; Cử nhân Nguyễn Đức Nam