Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cải tiến, ứng dụng hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo lĩnh vực địa chất khoáng sản.

TNMT.2020.996.03
1800 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Xây dựng được danh mục phương tiện đo trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản;
2. Xây dựng dự thảo các quy định kỹ thuật về công tác kiểm định, hiệu
chuẩn phương tiện đo trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản;
3. Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý, giám sát hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản.

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, lập dự toán chi tiết;
Nội dung 2: Nghiên cứu, lập danh mục, phân loại phương tiện đo, lựa chọn các yêu cầu kỹ thuật cần phải kiểm định hiệu chuẩn và địa chỉ cần kiểm định, hiệu chuẩn;
Nội dung 3: Xây dựng Dự thảo các quy định kỹ thuật về công tác kiểm định, hiệu chuẩn cho các phương tiện đo trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản;
Nội dung 4: Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý, giám sát hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản;
Nội dung 5: Đề xuất định hướng đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác hiệu chuẩn, kiểm định máy địa vật lý giai đoạn 2021-2030;
Nội dung 6: Lập báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài

1. Báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu;
2. Báo cáo về cơ sở khoa học lựa chọn danh mục và các yêu cầu kỹ thuật về công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản;
3. Danh mục phương tiện đo trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản cần kiểm định, hiệu chuẩn;
4. Dự thảo các quy định kỹ thuật về công tác kiểm định, hiệu chuẩn cho các phương tiện đo trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản;
5.  Phần mềm quản lý, giám sát hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản;
6. Bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành địa chất

10/01/2020
24 (tháng)
Liên đoàn Vật lý Địa chất
Nguyễn Khắc Tín Linh