Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, cập nhật các sáng kiến quản trị tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản hiện đại trên thế giới. Đánh giá khả năng áp dụng của Việt Nam

NVTX.2021.10.05
547 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Cập nhật, tổng hợp các sáng kiến quản trị tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản hiện đại trên thế giới

2. Phân tích, đánh giá xu hướng, thách thức, cơ hội áp dụng sáng kiến quản trị tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản nổi bật, phù hợp với điều kiện Việt Nam (01 sáng kiến)

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh, dự toán nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

Nội dung 2: Tổng hợp, cập nhật nội dung các sáng kiến quản trị tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trên thế giới

Nội dung 3: Lựa chọn, phân tích, đánh giá xu hướng, khả năng áp dụng 01 sáng kiến nổi bật vè quản trị tài nguyên khoáng sản phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đánh giá thách thức, cơ hội của Việt Nam khi tham gia, thực hiện sáng kiến và khuyến nghị điều chỉnh chính sách về tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

Nội dung 4: Xây dựng báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ

 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
TXTCN
Lương Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Kim Ngân; Nguyễn Mạnh Tưởng; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Phạm Ánh Huyền; Lê Hải Linh; Nguyễn Ngọc Phát