Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, cập nhật sáng kiến, cơ chế và chính sách về ứng phó với BĐKH trên thế giới, định hướng cho nghiên cứu tiếp theo

NVTX.2020.10.04
618 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1. Cập nhật, phân tích các sáng kiến, cơ chế và chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, đề xuất nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam

2. Cung cấp thông tin về sáng kiến, cơ chế và chính sách mới về ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới mà Việt Nam ó thể xem xét, áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả về ứng phó với BĐKH

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ

Nội dung 2: Thu thập tài liệu về các sáng kiến, cơ chế và chính sách về BĐKH 

Nội dung 3: Nghiên cứu tổng quan và phân tích một số sáng kiến và cơ chế quốc tế về BĐKH hiện nay (tập trung vào sáng kiến, cơ chế mới của các tổ chức quốc tế)

Nội dung 4: Nghiên cứu tổng quan và phân tích sáng kiến Đối tác NDC (NDC Partnership) nhằm thúc đẩy thực hiện Cam kết do quốc gia tự quyết định

Nội dung 5:  Nghiên cứu tổng quan và phân tích cơ chế Vác sa va về Tổn thất và thiệt hại

Nội dung 6: Nghiên cứu, đề xuất định hướng nghiên cứu, áp dụng (i) sáng kiến Đối tác NDC và (ii) cơ chế Vác sa va về Tổn thất và thiệt hại do BĐKH tại Việt Nam

Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng hợp nhiệm vụ

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
TXTCN
Nguyễn Sỹ Linh
Nguyễn Trung Thắng; Dương Thanh An; Nguyễn Thị Thu Hà; Lưu Lê Hường; Lê Nam Thành; Lê Trung Thành