Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cấu trúc của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông phục vụ công tác dự báo ở Việt Nam

TNMT.2021.562.04
1818 (triệu đồng)
Khoa học trái đất

1. Xác định được cấu trúc 3 chiều của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển Đông;

2. Chỉ ra được mối liên hệ giữa cấu trúc, cường độ và hướng di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực nghiên cứu.

1. Báo cáo mô tả về đặc điểm xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông;

2. Báo cáo khoa học mô tả cấu trúc 3 chiều của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông trong một số hình thể điển hình;

3. Báo cáo về mối liên hệ giữa cấu trúc, cường độ và hướng di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực nghiên cứu;

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

5. 01 Bài báo quốc tế, 02 Bài báo trong nước;

6. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
24 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Bộ
Chu Thị Thu Hường