Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu chế tạo bộ mẫu chuẩn phân tích thí nghiệm quặng vàng, đồng, chì trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản

TNMT.2020.996.04
1800 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản


1. Xây dựng được một quy trình chế tạo mẫu chuẩn quặng vàng theo hai đối tượng quặng điển hình, cấp hàm lượng khác nhau dùng trong phân tích thí nghiệm địa chất;
2.Chế tạo 03 bộ mẫu chuẩn quặng vàng, đồng, chì dùng trong phân tích thí nghiệm địa chất.


Nội dung 1: Thu thập tài liệu về quặng vàng, đồng, chì;
Nội dung 2: Phân tích, tổng hợp, lựa chọn vật liệu chế tạo mẫu chuẩn: vàng, đồng, chì;
Nội dung 3: Nghiên cứu tìm một chế độ nghiền thích hợp để làm tăng khả năng đồng nhất của vật liệu mẫu chuẩn;
Nội dung 4: Nghiên cứu tìm chế độ trộn thích hợp cho từng vật liệu mẫu chuẩn;
Nội dung 5: Nghiên cứu, đánh giá độ đồng nhất của từng vật liệu mẫu chuẩn;
Nội dung 6: Nghiên cứu, đánh giá độ ổn định của vật liệu mẫu chuẩn;
Nội dung 7: Nghiên cứu, xử lý số liệu thống kê, thiết lập giá trị phê chuẩn cho vật liệu mẫu chuẩn;
Nội dung 8: Đóng gói và bảo quản mẫu chuẩn;
Nội dung 9: Lập báo cáo tổng kết Đề tài


1. Dự thảo Quy trình chế tạo mẫu chuẩn quặng vàng theo hai đối tượng quặng, hàm lượng khác nhau dùng trong phân tích thí nghiệm địa chất dạng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) “Mẫu chuẩn quặng vàng

2. Phương pháp chế tạo”;
3. 03 Bộ mẫu chuẩn;
4. Quy trình chế tạo mẫu chuẩn quặng vàng đăng trên Tạp chí chuyên ngành địa chất.

10/01/2020
24 (tháng)
Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất
Cấp Bộ
Nguyễn Thị Phương