Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu chế tạo chất cải tạo đất, thuốc trừ sâu sinh học từ chất thải và phụ phẩm nông nghiệp, thí điểm trên một số loại cây hoa màu và cây ăn quả, phục vụ quá trình chuyển đổi từ mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững ở Việt Nam

TNMT.2022.885.06
(triệu đồng)
Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 theo Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Chế tạo chất cải tạo đất, thuốc trừ sâu sinh học trên cơ sở tái sinh chất thải và phụ phẩm nông nghiệp, nhằm cải thiện chất lượng đất, nâng cao khả năng lưu trữ cacbon của đất, nâng cao năng suất cây trồng và giá trị gia tăng của nông sản, phục vụ phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường theo định hướng kinh tế nông nghiệp tuần hoàn

- Qui trình chế tạo chất cải tạo đất từ chất thải (chất thải chăn nuôi, tro xỉ lò đốt rác sinh hoạt, bùn thải nuôi tôm) và phụ phẩm nông nghiệp; - Qui trình chế tạo thuốc trừ sâu sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp; - 02 mô hình thử nghiệm chất cải tạo đất và thuốc trừ sâu sinh học từ chất thải và phụ phẩm nông nghiệp; - Báo cáo đánh giá hiệu quả cải thiện chất lượng đất, nâng cao năng suất cây trồng và giá trị gia tăng của nông sản; - Báo cáo đề xuất qui trình áp dụng chất cải tạo đất cho các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ; - Báo cáo đề xuất qui trình áp dụng thuốc trừ sâu sinh học cho các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ; - 02 sản phẩm sở hữu trí tuệ và giải pháp hữu ích - Sản phẩm đào tạo: đào tạo 01-02 thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS - Bài báo: 02 bài báo chuyên ngành trong nước; 01 bài báo ISI - Hội thảo tập huấn cho cán bộ quản lý và cán bộ kĩ thuật tại các vùng thực hiện đề tài

04/12/2021
0 (tháng)