Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu chế tạo Hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí.

TNMT.2021.996.01
3385 (triệu đồng)
Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường

1. Tổng quan được phương pháp, công nghệ chế tạo hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí;

2. Tích hợp giải pháp thiết kế và chế tạo được hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí.

1. Báo cáo tổng quan phương pháp, công nghệ chế tạo hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí;

2. Hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí được tổ chức chứng nhận xác nhận;

3. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành;

4. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2021
24 (tháng)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cấp Bộ
Dương Thành Nam