Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo dự báo lưu lượng vào hồ chứa áp dụng cho lưu vực sông Ba

CS.2019.02.02
0 (triệu đồng)
Tài nguyên nước
Nội dung 1: Tổng quan về áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào dự báo lưu lượng vào hồ chứa Nội dung 2: Cơ sở khoa học áp dụng mô hình trí tuệ nhân tạo vào dự báo lưu lượng vào hồ chứa Nội dung 3: Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo để dự báo lưu lượng dòng chảy đến một hồ chứa lớn trên lưu vực sông Ba
19/02/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học tài nguyên nước
Cấp Cơ sở
Cao Hoàng Hải
ThS. Cao Hoàng Hải KS. Phạm Nhật Anh TS. Trần Anh Phương ThS. Thái Quỳnh Như KS. Lê Hữu Hoàng ThS. Nguyễn Hồng Việt ThS. Lê Thị Hường CN. Lương Thị Phương Thảo ThS. Nguyễn Phương Anh KS. Trần Bảo Chung