Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng các mạng lưới gps các cấp hạng trong hệ tọa độ động học

TNMT.2003-2006.07.03
0 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
1. Xác định các hạng và các tiêu chuẩn kỹ thuật của các mạng lưới GPS trong Hệ tọa độ động học Quốc gia; 2. Xác định cơ sở của việc kiểm soát sự thay đổi của dị thường độ cao dưới tác động của sự biến thiên trọng trường Quả đất; 3. Thiết lập quan hệ giữa Hệ tọa độ động học và Hệ tọa độ Quốc gia.
Nội dung 1: Khảo sát trạng thái hiện nay của mạng lưới IGS và xác định các dịch vụ do IGS cung cấp để xây dựng Hệ tọa độ động học. Nghiên cứu tình hình xây dựng Hệ tọa độ động học ở các nước. Nội dung 2: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc đo đạc GPS độ chính xác cao trên các khoảng cách lớn. Nội dung 3: Nghiên cứu xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các mạng GPS các cấp hạng trong Hệ tọa độ động học. Nội dung 4: Nghiên cứu khả năng kiểm soát sự thay đổi của độ cao chuẩn (được xác định theo phương pháp thuỷ chuẩn GPS) dưới tác động của sự biến thiên trọng trường Quả đất. Nội dung 5: Xác định mối quan hệ giữa Hệ tọa độ động học và Hệ tọa độ quốc gia. Nội dung 6: Khảo sát các tính năng kỹ thuật của phần mềm BERNESE để áp dụng trong việc xây dựng Hệ tọa độ động học. Nội dung 7: Khảo sát các thiết bị đo GPS được áp dụng trong việc xây dựng Hệ tọa độ động học. Nội dung 8: Xây dựng Báo cáo tổng kết.
1. Khảo sát trạng thái hiện nay của mạng lưới IGS và xác định các dịch vụ do IGS cung cấp để xây dựng Hệ tọa độ động học. Nghiên cứu tình hình xây dựng Hệ tọa độ động học ở các nước. 2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc đo đạc GPS độ chính xác cao trên các khoảng cách lớn. 3. Nghiên cứu xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các mạng GPS các cấp hạng trong Hệ tọa độ động học. 4. Nghiên cứu khả năng kiểm soát sự thay đổi của độ cao chuẩn (được xác định theo phương pháp thuỷ chuẩn GPS) dưới tác động của sự biến thiên trọng trường Quả đất. 5. Xác định mối quan hệ giữa Hệ tọa độ động học và Hệ tọa độ quốc gia. 6. Khảo sát các tính năng kỹ thuật của phần mềm BERNESE để áp dụng trong việc xây dựng Hệ tọa độ động học. 7. Khảo sát các thiết bị đo GPS được áp dụng trong việc xây dựng Hệ tọa độ động học. 8. Xây dựng Báo cáo tổng kết.
01/01/2003
24 (tháng)
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Cấp Bộ
PGS. TSKH. Hà Minh Hoà
GS.TSKH. Đặng Hùng Võ GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân TS. Nguyễn Ngọc Lâu TS. Lê Trung Chơn PGS.TS. Trần Đình Tô