Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất hệ độ cao chung cho ba nước Việt Nam - lào – campuchia

TNMT.2003-2006.07.04
0 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Cung cấp luận cứ khoa học để thống nhất hệ độ cao của 3 nước Việt Nam – Lào – Cămpuchia phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của khu vực và nghiên cứu khoa học
Nội dung 1: Nghiên cứu, hệ thống hoá các hệ độ cao đã được xây dựng từ trước tới nay trên lãnh thổ của 3 nước Việt Nam – Lào – Cămpuchia. Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng lưới độ cao, trọng lực của 3 nước Việt Nam – Lào – Cămpuchia. Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xác định mặt khởi tính của các hệ độ cao hiện nay. Nội dung 4: Nghiên cứu cơ sở khoa học để thiết lập điểm ggốc chung của hai hệ toạ độ và độ cao. Nội dung 5: Nghiên cứu cơ sở khoa học để thống nhất hệ độ cao của 3 nước Việt Nam – Lào – Cămpuchia. Nội dung 6: Đề xuất phương án thống nhất hệ độ cao của 3 nước Việt Nam – Lào – Cămpuchia.
01/01/2003
24 (tháng)
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Cấp Bộ
TS. Trần Đình Lữ
GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân KS. Đặng Trọng Chính KS. Phan Xuân Hậu KS. Tống Văn Thoàn KS. Nguyễn Đình Khước TS. Ngô Văn Hợi TS. Đào Quang Hiếu