Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học để lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải khí nhà kính (KNK) với tăng trưởng và phát triển bền vững tại Việt Nam

TNMT.2023.02.33
1600 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1. Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh  sai số Vector (Vector Error Correction Model (VECM)) để lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải KNK với các yếu tố tăng trưởng phát triển kinh tế như tăng trưởng GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, độ mở thương mại;

2. Đề xuất được các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030.

3. Đề xuất hỗ trợ việc xây dựng quy trình đánh giá nỗ lực toàn cầu (global stocktake) của Việt Nam theo các quy định của Thỏa thuận Paris.

1.  Mô hình lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải KNK với các yếu tố tăng trưởng phát triển kinh tế như tăng trưởng GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, độ mở thương mại;

2.  Kết quả lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải KNK với các yếu tố tăng trưởng phát triển kinh tế như tăng trưởng GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, độ mở thương mại từ mô hình và hướng dẫn ứng dụng mô hình VECM;

3. Ứng dụng thử nghiệm trong ngắn hạn và dài hạn giữa ba biến số FDI, GDP và KNK trong giai đoạn 1990 - 2021;

4. Đề xuất giải pháp nhằm đạt được giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

5. Đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm phát huy việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài chính quốc tế cho ứng phó với biến đổi khí hậu;

6. Đề xuất hỗ trợ việc xây dựng quy trình đánh giá nỗ lực toàn cầu (global stocktake) của Việt Nam theo các quy định của Thỏa thuận Paris.

7. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

8.  01 Bài báo quốc tế và 01 bài báo trong nước.

 9. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ