Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động điều tra, đánh giá và lập bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất dầu khí

TNMT.2022.01.32
0 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

Mục tiêu tổng quát: Đề xuất chính sách quản lý Nhà nước đối với hoạt động điều tra, đánh giá và lập bản đồ Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Địa chất dầu khí. Mục tiêu cụ thể: - Xác định hiện trạng các quy định quản lý đối với điều tra về địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất đầu khí. - Xây dựng được cơ sở khoa học về chính sách quản lý nhà nước phục vụ hoạt động điều tra, đánh giá và lập bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất dầu khí. - Đề xuất chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động điều tra, đánh giá và lập bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất dầu khí. - Đề xuất các giải pháp về quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất dầu khí

- Báo cáo tổng hợp về các quy định, quy chế quản lý nhà nước đối với công tác lập bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất dầu khí trên thế giới và ở Việt Nam. - Báo cáo phân tích hiện trạng cơ sở khoa học về hoạt động điều tra, đánh giá và lập bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất dầu khí trên thế giới và ở Việt Nam. - Dự thảo quy định chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động điều tra, đánh giá và lập bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất dầu khí. - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

01/01/2022
24 (tháng)
Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển
Cấp Bộ