Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp cải thiện quyền tiếp cận đất đai và đăng ký đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

TNMT.2023.01.07
1470 (triệu đồng)
Đất đai

1. Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền tiếp cận đất đai và đăng ký đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam;
2. Đánh giá hệ thống pháp luật, chính sách và nghiên cứu thực trạng, nhận diện những bất cập và nguyên nhân, từ đó đề xuất được các giải pháp chính sách nhằm cải thiện quyền tiếp cận đất đai và đăng ký đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam;

3. Đề xuất bộ tiêu chí chấm điểm cho các địa phương về quyền tiếp cận đất đai và đăng ký đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1. Báo cáo nhận diện những bất cập, điểm nghẽn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam khi tiếp cận đất đai và đăng ký đất đai; nguyên nhân và những vấn đề đặt ra;

2. Báo cáo giải pháp chính sách nhằm phục vụ Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai đối với các quy định liên quan đến quyền tiếp cận đất đai, góp phần cải thiện quyền tiếp cận đất đai đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ;

3. Bộ tiêu chí chấm điểm cho các địa phương về quyền tiếp cận đất đai và đăng ký đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

5. 02 bài báo khoa học.

01/01/2023
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Nguyễn Thị Lý