Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng

TNMT.2021.01.03
1274 (triệu đồng)
Đất đai

1. Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng phương pháp phân tích đánh đổi, phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng;

2. Đề xuất công cụ phù hợp để hỗ trợ phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ quá trình phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng;

3. Đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách theo hướng điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam.

1. Báo cáo cơ sở lý luận về phân tích đánh đổi nhằm phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng;

2. Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng phương pháp phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong lập quy hoạch;

3. Báo cáo đề xuất công cụ phù hợp để hỗ trợ thực hiện phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng;

4. Bộ tiêu chí phục vụ phân tích đánh đổi làm cơ sở để phân bổ nguồn lực đất đai trong lãnh thổ vùng;

5. Báo cáo đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách theo hướng điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam;

6. Báo cáo kết quả ứng dụng thử nghiệm mô hình phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai tại 01 vùng;

7. Báo cáo tổng hợp đề tài;

8. 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

01/01/2021
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Tô Ngọc Vũ
ThS. Nguyễn Thị Lý; PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh; TS. Lại Văn Mạnh; ThS. Phạm Thị Minh Thủy; TS. Hoàng Hồng Hạnh; ThS. Đinh Thu Trang; TS. Chu Thị Quỳnh Diệp; TS. Nguyễn Thị Hương; ThS. Đào Đình Đức