Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất quy định quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất tai biến, địa chất môi trường.

TNMT.2022.01.33
1551 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Làm rõ cơ sở khoa học phục vụ đề xuất quy định quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất tai biến, địa chất môi trường;

2. Đề xuất được quy định quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất, địa chất môi trường.

1. Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất tai biến, địa chất môi trường;

2. Báo cáo đánh giá hiện trạng, tổng hợp những thành công, bất cập về quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất tai biến, địa chất môi trường ở Việt Nam;

3. Dự thảo quy định quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo tai biến địa chất, địa chất môi trường (Dự thảo khung các chính sách, quy định quản lý. Dự thảo Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật cần bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới);

4. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

5. Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài;

6. Công bố 01 bài báo trong tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

7. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

03/01/2022
24 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cấp Bộ
ThS. Nguyễn Viết Tuân, TS. Lê Quốc Hùng, TS. Trịnh Xuân Hòa, ThS. Đoàn Thế Hùng, ThS. Nguyễn Hồng Quang, TS. Nguyễn Văn Niệm, ThS. Nguyễn Thị Hải Vân, TS. Nguyễn Bá Minh, ThS. Nguyễn Thị Huyền