Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất quy định quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành

TNMT.2022.01.34
1700 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Xác định được hiện trạng về quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành ở Việt Nam các vấn đề còn tồn tại cần bổ sung, hoàn thiện.
2. Xác lập được các luận cứ khoa học trong công tác quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành.
3. Đề xuất được nội dung quy định quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành.
 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề cương
Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan, hiện trạng công tác quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành ở Việt Nam và trên thế giới
Nội dung 3: Nghiên cứu các dạng thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành
Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành
Nội dung 5: Xây dựng nội dung quy định quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành
Nội dung 6: Nghiên cứu tác động chính sách
Nội dung 7: Nghiên cứu xây dựng báo cáo khoa học tông kết đề tài
 

 

1. Báo cáo phân tích hiện trạng cơ sở pháp lý và khoa học về quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam;
2. Báo cáo phân loại thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành phục vụ cho việc quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả;
3. Báo cáo đề xuất nội dung quy định quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành;
4. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;
5. Báo cáo tổng kết và tóm tắt đề tài;
6. Công bố 01 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước;
7.  Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.
 

01/01/2022
24 (tháng)
Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất
Nguyễn Hồ Khánh
TS. Trần Mỹ Dũng; TS. Đào Thái Bắc; ThS. Lưu Thanh Bình; KS. Nguyễn Trọng Hiền; KS. Nguyễn Huyền Quang; TS. Vũ Quang Lân