Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học ứng dụng trong bảo vệ môi trường

TNMT.2020.553.03
1600 (triệu đồng)
Phát triển công nghiệp sinh học

1.  Làm rõ cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học ứng dụng trong bảo vệ môi trường;
2. Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học trong bảo vệ môi trường.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình sử dụng, quản lý chế phẩm sinh học trong bảo vệ môi trƣờng trong nƣớc và trên thế giới
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, năng lực cán bộ nghiên cứu tại những phòng thí nghiệm sinh học Việt Nam có khả năng đánh giá độ an toàn chế phẩm sinh học
Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá độ an toàn theo 3 cấp độ gồm cấp độ 1 là độc tính cấp tính; cấp độ 2 là độc tính sinh sản và cấp độ 3 là Độc tính hệ sinh thái
Nội dung 4: Thử nghiệm đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học tương ứng với từng cấp độ an toàn dành cho chế phẩm sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nội dung 5: Xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn cho các chế phẩm sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng tại Việt Nam
 

- Báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất và nguồn lực phòng thí nghiệm sinh học. - Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn cho các chế phẩm sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam. - Bảng phân nhóm và xếp loại cho từng loại chế phẩm sinh học tùy theo các mục đích, ứng dụng trong từng lĩnh vực bảo vệ môi trường khác nhau theo 3 cấp độ an toàn gồm cấp độ 1 là độc tính cấp tính; cấp độ 2 là Độc tính sinh sản và cấp độ 3 là Độc tính hệ sinh thái. - 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

01/01/2021
24 (tháng)
Tổng cục Môi trường
Cấp Bộ
Phạm Thị Kiều Oanh