Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng Quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn.

TNMT.2020.1862.02
2710 (triệu đồng)
Giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

1. Xây dựng được cơ sở khoa học về xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn;

2. Xác định được bộ tiêu chí, các nội dung thể hiện trên bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn phù hợp với các quy định quốc tế;

3. Xây dựng được quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn.

1. Báo cáo cơ sở khoa học về xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn;

2. Bộ tiêu chí, các nội dung thể hiện trên bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn phù hợp với các quy định quốc tế;

3. Dự thảo và trình ban hành Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn;

4. Kết quả thử nghiệm xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn tại Vịnh Đà Nẵng;

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

6. 02 Bài báo trong nước;

7. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

10/01/2020
24 (tháng)
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
Cấp Bộ
Nguyễn Hải Anh